Les Escoles Esportives Municipals

Es tracta d’un programa dirigit a la població escolar per al desenvolupament d’activitats d’ensenyament esportiu amb objectiu de familiaritzar primer i especialitzar més tard, a l’alumne /a en l’esport. Es desenvolupen en horari extraescolar i abasten un ampli espectre de modalitats esportives.

El/la alumne/a inicia la seua activitat esportiva amb les activitats físiques de base i preesportives per a més tard, a partir de 3r curs de Primària, triar una modalitat esportiva específica. Desenvolupa un programa esportiu, elaborat per tècnics especialitzats, al llarg d’un curs escolar, amb una càrrega lectiva entre dues i tres hores setmanals respectivament segons el cicle o etapa en què es troben els alumnes.

A la nostra escola es practiquen els següents esports:

Activitat Física de Base

Aquesta activitat pretén iniciar els més petits en l’activitat física, amb jocs i exercicis divertits que persegueixen desenvolupar les seues capacitats coordinatives i perceptives motrius.

Els monitors són mediadors en l’aprenentatge aportant els coneixements que posseeixen i es preocupen de conèixer al nen/a en la seua integritat (aspecte físic, biològic, psicològic i afectiu-social), a més d’ensenyar la base del treball tècnic. Tots els monitors que imparteixen les classes estan qualificats amb la titulació corresponent.

Dirigit a alumnes d’Educació Infantil.

Preesport

El preesport és una activitat que té com a missió contribuir al desenvolupament de l’infant a través de l’esport, desenvolupar les capacitats físiques bàsiques en funció de la seua edat. Té com a objectius desenvolupar les capacitats de percepció, control espacial i temporal del propi cos i de coordinació general. Propicia la cooperació i el companyerisme i els ensenya a respectar normes bàsiques del funcionament en l’àmbit esportiu a través del joc.

Dirigit a alumnes / as de 1r i 2n de Primària.

Hoquei sobre herba

L’hoquei és un esport que treballa tant el tren superior com l’inferior per tant afavoreix la coordinació del nen i la psicomotricitat. El disc mai ho ha de tocar la mà o el peu com en altres esports, sinó ha de ser el pal de manera que la coordinació i concentració ha de ser major. En l’hoquei l’important no és la força muscular sinó la destresa i capacitat del nen/a.

Els alumnes/as del col·legi competeixen al llarg del curs escolar amb altres centres educatius.

Dirigit a alumnes / as de 3r i 6è de Primària.


Full inscripció  / 2019-2020/ Hoja inscripción –>

Las Escuelas Deportivas Municipales

Se trata de un programa dirigido a la población escolar para el desarrollo de actividades de enseñanza deportiva con objetivo de familiarizar primero y especializar más tarde, al alumno/a en el deporte. Se desarrollan en horario extraescolar y abarcan un amplio espectro de modalidades deportivas.

El/la alumno/a inicia su actividad deportiva con las actividades físicas de base y predeportivas para más tarde, a partir de 3er curso de Primaria, elegir una modalidad deportiva específica. Desarrolla un programa deportivo, elaborado por técnicos especializados, a lo largo de un curso escolar, con una carga lectiva entre dos y tres horas semanales respectivamente según el ciclo o etapa en la que se encuentren los alumnos.

En nuestro colegio se practican los siguientes deportes:

Actividad Física de Base

Esta actividad pretende iniciar a los más pequeños en la actividad física, con juegos y ejercicios divertidos que persiguen desarrollar sus capacidades coordinativas y perceptivas motrices.

Los monitores son mediadores en el aprendizaje aportando los conocimientos que poseen y se preocupan de conocer al niño/a en su integridad (aspecto físico, biológico, psicológico y afectivo-social), además de enseñar la base del trabajo técnico. Todos los monitores que imparten las clases están cualificados con la titulación correspondiente.

Dirigido a alumnos de Educación Infantil.

Predeporte

El predeporte es una actividad que tiene como misión contribuir al desarrollo del niño a través del deporte, desarrollar las capacidades físicas básicas en función de su edad. Tiene como objetivos desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del propio cuerpo y de coordinación general. Propicia la cooperación y el compañerismo y les enseña a respetar normas básicas del funcionamiento en el ámbito deportivo a través del juego.

Dirigido a alumnos/as de 1º y 2º de Primaria.

Hockey sobre hierba

El hockey es un deporte que trabaja tanto el tren superior como el inferior por lo tanto favorece la coordinación del niño y la psicomotricidad. El disco nunca lo ha de tocar la mano o el pie como en otros deportes, sino ha de ser el palo por lo que la coordinación y concentración ha de ser mayor. En el hockey lo importante no es la fuerza muscular sino la destreza y capacidad del niño/a.

Los alumnos/as del colegio compiten a lo largo del curso escolar con otros centros educativos.

Dirigido a alumnos/as de 3º y 6º de Primaria.