DATA:  2 d´abril de 2019                                        FECHA:   2 de abril de 2019

HORA:

Primera convocatòria 16.45 hores.                    Primera convocatoria 16.45 horas

Segona convocatòria 17.00 hores.                    Segunda convocatoria 17.00 horas

ORDRE DEL DIA

1.- Informació sobre la finalització del mandat de la Junta Directiva actual (Cursos 2017/2018 y 2018/2019)

2.- Presentació Candidatures Junta Directiva Curso 2019/2020

3.- Informació sobre activitats desenvolupades per l´Ampa.

4.- Precs i preguntes

ORDEN DEL DIA

1.-  Información sobre la finalización del mandato de la Junta Directiva actual (Cursos 2017/2018 y 2018/2019)

2.- Presentación Candidaturas Junta Directiva Curso 2019/2020

3.- Información sobre actividades desarrolladas por el Ampa

4.- Ruegos y preguntas

Nota: Hi haurà servici de “guarderia” a disposició de tots aquells pares/mares que acudisquen amb els seus fills o filles.  Serà imprescindible confirmar l’assistència omplint l’autorització que apareix baix d’esta fulla, la qual es dipositarà en la bústia de  l’AMPA fins al dia 1 d´abril. PER MOTIUS D’ORGANITZACIÓ NO ES QUEDARÀ  CAP XIQUET/A ELS PARES DEL QUAL NO HAGEN EMPLENAT I ENTREGAT LA FULLA A LA BÚSTIA DE L’AMPA

Nota: Habrá un servicio de “guardería” a disposición de aquellos padres/madres que acudan con sus hijos/as.  Será imprescindible confirmar asistencia rellenando la autorización que aparece debajo de esta  hoja, que se depositará en el buzón de la AMPA hasta el día 1 de abril. POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN NO SE QUEDARÁ  NINGÚN NIÑO/A QUE NO HAYA RELLENADO Y ENTREGADO  LA HOJA  EN EL BUZON DE LA AMPA.