DATA:  27 de novembre de 2018

HORA: Primera convocatòria 17.30 hores , Segona convocatòria 17.45 hores.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta anterior
2.- Aprovació dels comptes de l’exercici del curs escolar 2017/2018
3.- Aprovació del pressupost general del curs escolar 2018/2019
4.- Aprovació Programació General Activitats curs escolar 2018/2019
5.- Aprovació Formes Comunicació Pares i Mares de l´AMPA
6.- Informació procediment i documentació per a ser soci de l´AMPA
7.- Precs i preguntes

Nota: Hi haurà servici de “guarderia” a disposició de tots aquells pares/mares que acudisquen amb els seus fills o filles.  Serà imprescindible confirmar l’assistència omplint l’autorització que apareix baix d’esta fulla, la qual es dipositarà en la bústia de  l’AMPA fins al dia 23 de novembre. PER MOTIUS D’ORGANITZACIÓ NO ES QUEDARÀ  CAP XIQUET/A ELS PARES DEL QUAL NO HAGEN EMPLENAT I ENTREGAT LA FULLA A LA BÚSTIA DE L’AMPA.    

sol·licitud guarderia

FECHA:    27 de noviembre de 2017

HORA: Primera convocatoria 17.30 horas , Segunda convocatoria 17.45 horas.

ORDEN DEL DIA

1.-  Aprobación del acta anterior
2.-  Aprobación de la cuentas del ejercicio del curso escolar 2017/2018
3.-  Aprobación del presupuesto general del curso escolar 2018/2019
4.-  Aprobación Programación General Actividades  curso escolar 2018/2019
5.-  Aprobación Formas de Comunicación Padres y Madres del AMPA
6.-  Información procedimiento y documentación para ser socio del AMPA
7.- Ruegos y preguntas

Nota: Habrá un servicio de “guardería” a disposición de aquellos padres/madres que acudan con sus hijos.  Será imprescindible confirmar asistencia rellenando la autorización que aparece debajo de esta  hoja, que se depositará en el buzón de la AMPA hasta el día 23 de noviembre. POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN NO SE QUEDARÁ  NINGÚN NIÑO/A QUE NO HAYA RELLENADO Y ENTREGADO  LA HOJA  EN EL BUZON DE LA AMPA.