RESUM DECISIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP MARE NOSTRUM SOBRE L’APLICACIÓ DE LLEI 4/2018, DE 21 DE FEBRER, PER LA QUAL ES REGULA I PROMOU EL PLURILINGÜISME I EL PROJECTE PLURILNGÜÍSTIC DEL CENTRE

 Els aspectes principals de la nova regulació del plurilingüisme són els següents:

1.- CALENDARI APLICACIÓ 

  • 2018/2019. INFANTIL I PRIMER CICLE PRIMÀRIA (1 i 2)
  • 2019/2020. SEGON I TERCER CICLE PRIMÀRIA (3, 4, 5 i 6)
  • 2020/2021. ESO/BTXILLER

2.- OBLIGACIÓ DE LA LLEI: APROVACIÓ D’UN PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE

S’elaborarà tenint en compte les exigències, expectatives, possibilitats i limitacions del context socioeducatiu i demolingüístic del Centre i de l’entorn on el centre se situa.

No pot segregar, per la qual cosa s’aplica a tot l’alumnat d’un mateix curs.
Durada 4 anys, encara que pot ser modificat a iniciativa del centre.
Aprovació ha de ser en procés participatiu que es basarà en criteris pedagògics.

Amb caràcter previ el Consell Escolar consensuarà la proposta del projecte lingüístic del centre per majoria qualificada de 2/3 dels seus membres.
Si no s’obté aquesta majoria, l’administració educativa determinarà el projecte de centre d’acord amb les avaluacions i el context socieoeducatiu i demolingüístic del Centre.

En tot cas aprovat abans de l’inici del procés d’admissió de l’alumnat del següent curs.

3.- OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE SEGONS LA LLEI

  • Domini oral i escrit de les dues llengües oficials: VALENCIÀ I CASTELLÀ.
  • Domini funcional d’una o més llengües estrangeres.

4.- NIVELLS OBTINGUTS EN FINALITZAR ELS ENSENYAMENTS

–    Fi ensenyaments obligatoris ESO (16 anys)

  • VALENCIÀ i CASTELLÀ  B1
  • Primera llengua estrangera ANGLÉS  A1
  • Fi ensenyaments postobligatoris no universitaris BATXILLER (18 anys)
  • VALENCIÀ i CASTELLÀ B2
  • ANGLÉS A2

 

5.- DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA D’ EDUCACIÓ     PLURILINGÜE

Es basa en un 100% dels minuts lectius.

Distribució mínima

  • 25% CASTELLÀ
  • 25% VALENCIÀ
  • 15%-25% ANGLÉS

Per nivells

  • INFANTIL

Es manté 25% CASTELLÀ i 25% VALENCIÀ

Anglés 10%

  • PRIMÀRIA

Es manté 25% CASTELLÀ i 25% VALENCIÀ

Anglés entre el 15%-25%

Amb especialitats per als centres amb programes experimentals aprovats.

Objetiu final 50% VALENCIÀ i 25% ANGLÉS.  Es el que ha de promoure la Conselleria.

6.- CAPACITACIONS EXIGIDES AL PROFESSORAT PER A DONAR LAS CLASSES EN LES ESMENTADES LLENGÜES

  • VALENCIÀ i CASTELLÀ C1
  • ANGLÉS C1

Transitòriament fins al 2026/2027  ANGLÉS  B2

7.-  PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CEIP MARE NOSTRUM.

CONTEXTE

  • Entorn castellanoparlant
  • Major matriculació en valencià per les famílies malgrat ser castellanoparlants.

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

PRIMÀRIA 1.350 MIN SETMANALS (sense comptar pati de 30 min)

INFANTIL  1.275 MIN SETMANALS (sense comptar pati de 45 min)

INFANTIL

Programa experimental aprovat des de l’any passat.  Per tant proposa:

MÍNIM LLEI PLC
CASTELLÀ 25 0
VALENCIÀ 25 90
ANGLÉS 10 10

 

PRIMÀRIA 

MÍNIM LLEI PLC ÀREES
CASTELLÀ 25 29-31 CASTELLÀ/RELIGIÓ/VALORS PROJECTES
ANGLÉS 25 54-57 ANGLÉS

PLÀSTICA

COMPETÈNCIA ORAL (en 1,2 i 3)

VALENCIÀ 15 15-16 VALENCIÀ

MATEMÀTIQUES

SOCIALS

NATURALS

E. FÍSICA

MÚSICA

TUTORIA

COMPETÈNCIA ORAL (3, 4 I 5)

  • Competència oral: perquè s’incrementen ja les hores obligatòries d’anglés en eixos cursos per la qual cosa es passa al castellà.

L’AMPA del CEIP MARE NOSTRUM es reuneix amb la Direcció del Centre que ens facilita les dades anteriorment referides sobre el projecte lingüístic del Centre, i després de consensuar una postura comuna en les sessions de Junta Directiva i d’Assemblea General, la representant de l’AMPA en el Consell Escolar del Centre vota en contra d’aquest projecte sobre la base dels següents arguments:

En primer lloc, agrair la col·laboració de la Direcció del Centre facilitant-nos la informació.

En segon lloc, mostrar respecte absolut pels criteris pedagògics, així com la distribució horària acordada en l’elaboració del projecte lingüístic, amb la finalitat de fer coincidir el compliment de la norma amb els recursos disponibles pel Centre.

No obstant això l’anterior, considerem:

  • Que el projecte plantejat no reflectix un esforç en l’increment del temps lectiu destinat a adquirir competències lingüístiques en anglés, almenys fins a la recomanació de la norma que és el 25%, sinó que es limita a complir els mínims establerts per llei (15%).
  • Que el nivell exigit per donar les classes en anglès és un B2 fins a 2026/2027, i posteriorment un C1, per la qual cosa entenem que adquirir aquesta competència lingüística pel professorat seria un compromís i esforç assumible, en pro d’una posada en valor de l’educació pública.
  • Que no volem entrar a valorar quines assignatures haurien d’incorporar-se a ensenyament en llengua anglesa, deixant al criteri pedagògic la seva elecció, o si escau, als mitjans humans disponibles, però en general veiem del tot insuficient el nombre d’assignatures amb ensenyament en anglès, tant en infantil com en primària. (Són anglés en infantil, i anglès i plàstica + comunicació oral en primària).
  • Que no volem que es deixen de realitzar altres activitats, molt valorades pel claustre i també pels pares, com són els tallers d’emocions, tertúlies literàries, gestió de conflictes…, si bé considerem que haurien de reorganitzar-se els mitjans personals existents de manera que es faça un esforç per tal de combinar ambdues aspiracions.
  • Que el manteniment del projecte del Centre en els nivells mínims d’anglès significa:
  • Renunciar a la possibilitat de posar en valor l’educació pública, no només pels valors propis que la conformen i amb els quals combreguem els pares que hem triat un centre públic per a l’educació dels nostres fills i filles, sinó com a referent d’esforç, qualitat i adaptació a l’entorn i realitat social i laboral actual i futura.
  • Assumir una posició de desavantatge enfront d’un altre tipus de sistema educatiu, o d’altres centres públics els projectes lingüístics dels quals, siguen més ambiosos en llengües estrangeres, de manera que no siguem l’opció de centre preferent a l’hora que ens seleccionen els futurs pares i mares que aborden el procés de matriculació dels seus fills i filles en els propers anys.

En el Consell Escolar del Centre, que es va realitzar el passat dia 12 de març, el projecte educatiu no va obtenir la majoria necessària per ser aprovat, per la qual cosa correspon la seva aprovació a la Conselleria d’Educació.

Es realitzarà un escrit a la Conselleria d’Educació per reclamar que dote el Centre dels mitjans personals suficients, amb la finalitat que el projecte educatiu del Centre contemple més percentatge horari en llengua anglesa.

 

JUNTA DIRECTIVA AMPA CEIP MARE NOSTRUM