Benvolgudes famílies del CEIP Mare Nostrum, després de l’assemblea extraordinària del 8 de Març on vam estar debatent sobre el nou decret de plurilingüisme , informant d’aquells aspectes que fins al moment coneixíem i arreplegant totes les inquietuds, presentàrem l’endemà un escrit a la direcció del centre perquè coneguera la nostra postura.

     Després del consell escolar extraordinari del passat dia 13 de març, en el que es votava el projecte lingüístic que presenta el claustre de professors en resposta al decret de plurilingüisme, volem comunicar a les famílies que es confirma la informació aportada en la passada assemblea de l’Ampa respecte a les assignatures de castellà i els cursos en què es posa en marxa l’any que ve el decret. El col·legi s’acull al model globalitzat en infantil, per la qual cosa la llengua vehicular serà únicament el valencià i a partir de 4 anys dos hores setmanals d’anglés, començant amb les assignatures de castellà en primària. Respecte al nivell del projecte, finalment ha sigut aprovat el nivell Avançat A1 com proposava el col·legi.»


     Queridas familias del CEIP Mare Nostrum, tras la asamblea extraordinaria del 8 de Marzo donde estuvimos debatiendo sobre el nuevo decreto de plurilingüismo , informando de aquellos aspectos que hasta el momento conocíamos y recogiendo todas las inquietudes, presentamos al día siguiente un escrito a la dirección del centro para que conociera nuestra postura.

     Tras el consejo escolar extraordinario del pasado día 13 de marzo, en el que se votaba el proyecto lingüístico que presenta el claustro de profesores en respuesta al decreto de plurilingüismo, queremos comunicar a las familias que se confirma la información aportada en la pasada asamblea del Ampa con respecto a las asignaturas de castellano y los cursos en los que se pone en marcha el año que viene el decreto. El colegio se acoge al modelo globalizado en infantil, por lo que la lengua vehicular sera únicamente el valenciano y a partir de 4 años dos horas semanales de inglés, comenzando con las asignaturas de castellano en primaria. Con respecto al nivel del proyecto, finalmente ha sido aprobado el nivel Avanzado A1 como proponía el colegio.